KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ
 
Kimlik Paylaşım Sistemi, Nüfus ve Vatandaşlı İşleri (NVİ) tarafından, MERNİS ve UAVT veri tabanında tutulan bilgileri sınırlandırılmış olarak alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat süreyle, çevrimi içi paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. KPS ile; NVİ’de tutulan nüfus ve adres bilgileri, elektronik ortamda, kamu kurumları ile bunların dışında kalan diğer tüzel kişiliklerin hizmetine sunulmuştur. Böylece, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri adresi gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale gelmiştir. 

KPS İLE SUNULAN VERİLER
KPS, aşağıdaki verileri bünyesindeki servisler aracılığı ile sunmaktadır. Bu veriler, aile kütüklerindeki kayıtlar gibi Türk vatandaşlığının ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar kişinin kimliği, medenî hâli ve aile bağlarının belirlenmesinde de hukuken geçerli temel resmi bilgilerdir. Ayrıca, mevzuatta yapılan düzenlemeler ve hizmet gereği duyulacak ihtiyaçlar çerçevesinde KPS’de yer alacak bilgileri belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 
Kişi bilgileri:
a) Kimlik numarası, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum ve kütüğe kayıt tarihleri gibi kişisel bilgiler. 
b) Medeni hâli, dini ve ölüm tarihi gibi durum bilgileri. 
c) İl, ilçe, cilt, mahalle veya köy, aile sıra numarası ve birey sıra numarası gibi nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri. 
Nüfus Cüzdanı Bilgileri: 
Nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no’su ile verildiği yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye saymanlığının adı. 
Nüfus Olay Bilgileri:
Evlenme, boşanma, soy bağının düzeltilmesi veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi, yerleşim yeri ve diğer adres gibi kişilere ait nüfus olay bilgilerinin tarihi ve açıklamaları. 
Adres Bilgileri
Kişinin bildirdiği mevcut yerleşim yeri adresi ve diğer adresleri. 
Ulusal Adres Veri Tabanında Yer Alan Bilgiler:
Posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres verileri ile tanımlanan coğrafi konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgiler. 
İstatistik Bilgileri:
Doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi yerleşim birimi bazında ve belli bir zaman dilimine ait bilgiler. Bu bilgiler, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre dizayn edilen ve belli girdi parametrelerine karşılık belirli çıktılardan oluşan KPS web sayfaları ve servisleri şeklinde sunulmaktadır. Sunulan servislerin listesi KPS ana sayfasından güncel olarak yayınlanmaktadır.
KPS İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
KPS veri tabanındaki bilgiler; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, anılan Kanun ve Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.
Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde kimlik bilgisine erişebilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankalarca kişilerden ayrıca nüfus cüzdanı örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenemez. (Ek fıkra: 28/11/2011-2011/2504 K.)
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Kurum ve kuruluşların kişilerle ilgili iş ve işlemlerinde nüfus kayıtları esas alınmaktadır. Nüfus kayıtları birçok hakkın doğumuna esas olması nedeniyle nüfus kayıt örneği alınmasına ilişkin esas ve usuller 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası “Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülkî idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. Bakanlık bu madde hükümlerini işletmek üzere Kimlik Paylaşımı Sistemi kurar.” hükmü gereğince İçişleri Bakanlığınca KPS kurulmuştur. KPS ile kişisel veri niteliğinde olan nüfus bilgilerin elektronik ortamda paylaşımı söz konusu olduğundan birincil mevzuat konumundaki bu Kanun ile belirli paylaşım esasları getirilmiştir. Bununla ilgili olarak, Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu esaslar ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanan ve KPS ile ilgili ikincil mevzuat niteliğindeki bu yönetmelik, KPS veri tabanındaki bilgilerin alıcı kurum ve diğer kişilerce elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili Kanunda belirlenen esasları yineler ve usulleri ayrıntılı olarak düzenler. Bu usullere daha sonra değişik başlıklar altında değinilecektir. 
2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi
Bu genelge ile kamu kurumları için KPS’nin kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak, Genelgenin 2 inci maddesinde “Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir.” denilmektedir. Aynı Genelgenin 1 inci maddesinde ise “... Henüz KPS’ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluşları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS'ye bağlanacaklardır.” hükmüne yer verilmiştir. 
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi birinci fıkrasındaki “basılı ortamdaki bilgi ve belgelerin elektronik ortama taşınması ve veri tabanlarının diğer idarelerle paylaşılması esastır.” hükmü ve 8 inci maddesinin birinci fıkrası ‘e’ bendindeki “Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler [T.C. Kimlik Numarası gibi] istenebilir.” şeklindeki hükmü ile kamu kurumlarının KPS’yi kullanma zorunluluğu dolaylı olarak teyit edilmiştir. 
KPS’NİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ESASLAR 
Nüfus kayıtlarının gizliliği nedeniyle ve kişisel verilerin korunması amacıyla kanun koyucu bu bilgilerin elektronik ortamda paylaşılmasını belirli esaslara bağlamıştır. Bu esaslar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir. Yerleşim yeri adresi bilgileri ancak kurumlar ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan bankaların paylaşımına açılabilir” (5490 Md. 45/1). 
Bu ilke ile ilgili olarak vurgulanması gereken iki husus bulunmaktadır. Birincisi, ‘esasların esası’ olarak nitelendirebileceğimiz KPS veri tabanında yer alan bilgilerin, bu Kanunun öngördüğü esas ve usuller doğrultusunda kurum ve kuruluşların paylaşımına açılabileceğidir. İkincisi ise, yerleşim yeri adresi bilgilerinin sadece kamu kurumları (söz konusu maddede geçen “kurumlar” ibaresi Kanunun “Tanımlar” bölümünde kamu kurumları olarak tanımlanmıştır) ve bankalara verilebileceği konusudur. Kanun koyucu burada, diğer verilerin kimlerle paylaşılabileceği ile ilgili herhangi bir sınırlama öngörmezken yalnızca yerleşim yeri adresi bilgisinin kimlere açılabileceği konusunda bir kısıtlamaya gitmiştir. “Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma veya diğer kişilere verilemez.

Kurumlar ve diğer kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilirler” (5490 Md. 45/2). Burada, KPS’den yararlanan kurum ve kuruluşlara veri tabanının tümü veya bir bölümünün toplu bir şekilde verilemeyeceği, bunun yerine sistemden faydalananların veri tabanından yalnızca tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sorgulama yapabileceği ve ilgili kişilerin bilgilerini alabileceği kuralı getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, KPS’ye bağlanan kurum ve kuruluşların sistemde yetkilendirilirken teknik olarak sadece kişilerle ilgili alabilecekleri bilgiler açısından kısıtlanabildiği ancak bilgisi alınabilecek kişiler yönünden bir sınırlamaya tabi tutulamayacağı için hukuken yalnızca ilgili kişilerin bilgilerini alabileceklerinin altı çizilmektedir. “Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz; ilgilisi veya bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilenler dışında kimseye veremez. Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder” (5490 Md. 45/3). Bu esas gizlilikle ilgidir ve alıcı kurum ve kuruluşlar için KPS’den aldıkları bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini koruma yükümlülüğü getirmektedir. 
Sistemden alınan bilgileri tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi dışında hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanamayacaklarını ve ilgilisi dışında kimseye veremeyeceklerini, bu sorumluluğun kişiler açısından görevlerin sona ermesinden sonra da devam edeceğini öngörmektedir. Daha önce de değinildiği üzere nüfus kayıtları gizli bilgiler olduğundan bu bilgileri işleyen nüfus memurlarında olduğu gibi KPS kapsamında paylaşılan bu bilgilerden faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. “Genel Müdürlükten [KPS’den] alınan bilgilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır” (5490 Md. 45/4). Bu genel kural, KPS’ye erişim yetkisi verilen kurum ve kuruluşların sistem veri tabanındaki bilgileri, ilgili mevzuat ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda alması ve kullanması gerektiğini, aksi uygulamalardan doğacak hukuki sorumluluğun kendilerine ait olacağını düzenlemektedir. 
KULLANILAN TEKNOLOJİ VE SORUMLULUKLAR
KPS merkezi yapıda, web tabanlı ve çok katmanlı mimariye uygun şekilde tasarlanmış ve en güncel yazılım teknolojileri ile dünya standardı olan W3 organizasyonunca standartları belirlenen Web Servisleri (XML, WSDL, SOAP) altyapısı kullanılarak geliştirilmiştir. KPS, farklı platformların desteklediği Web servisleri ile hizmet vererek, farklı yapıdaki kurumların fazladan donanım ve yazılım yatırımı yapmaksızın sunulan hizmetlerden faydalanmalarını sağlamıştır. Sistemin bu platform ve yazılım-bağımsız yapısı sayesinde kurum ve kuruluşların, farklı platformlarda ve farklı yazılım araçları ile geliştirilmiş kendi yazılımları içerisinden, KPS tarafından verilen hizmetlere erişebilmeleri mümkün olmaktadır. KPS’ye bağlanan kurum ve kuruluşlar bu hizmeti (kurumsal ağları üzerinden) varsa kendi yasal bünyelerindeki taşra teşkilatları veya şubelerinde de sağlar. Ancak, sisteme erişebilmesi için kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği ile tüm kullanıcılarının is ve işlemlerinden sorumludur. KPS alt kullanıcıları ile ilgili olarak IP kısıtlamasına gidilmesi, yetki ve sorumluluk tanımlaması yapılması ve yapılan sorgulamalara ilişkin yetkilendirilmiş kullanıcı kişi bazında geri izleme (log) bilgisi tutulması gibi tedbirlerin alınması da kurumun sorumluluğundadır. 
KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi)' den faydalanabilmek için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Aşağıdaki süreçleri takip ederek başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 
KİMLER FAYDALANABİLİR
VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR
22 Kasım 2006 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/35 “Tek Adımda Hizmet Uygulamasının Başlatılması” konulu Başbakanlık Genelgesi ile ilgili olarak Sistemden faydalanma, 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği’nin 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17 ve 18. maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. 
İL ÖZEL İDARELERİ 
Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilere karşılıklı protokol dâhilinde “Kimlik Paylaşımı Sistemi” kullanımına açılmıştır. İl Özel İdareleri hizmeti Genel Müdürlüğümüz ile imzalayacakları ikili anlaşma ile kullanmaya başlayabilir. (İlçe Özel İdareleri tüzel kişiliğe sahip olmadığından, ilgili İl Özel İdareleri veya kaymakamlığın kurumsal ağından faydalanabilmektedirler.) 
BELEDİYELER VE DİĞER KİŞİLER
Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilere karşılıklı protokol dâhilinde “Kimlik Paylaşımı Sistemi” kullanımına açılmıştır. İkili Anlaşma’yı imzalamak üzere Belediye Başkanı, Daire Başkanı veya üst düzey bir yetkilinin isminin görevlendirilmesi gerekmektedir.
MUHTARLAR
Nüfus Müdürlüğü ile ikili anlaşma yapmak suretiyle muhtarlar Kimlik Paylaşım sistemine ücretsiz olarak bağlanır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?
1- "Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği ” uyarınca sistemden faydalanmak için T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne KPSv2 başvuru web sitesi kullanılarak oluşturulmuş resmi yazıyla başvuru yapılması ve başvuru yazısının aslının gönderilmesi gerekmektedir. (Faks kabul edilmemektedir.) Web sayfamızdaki, kimlik paylaşımı sistemi KPS web servislerinin incelenerek, hangi servislerden faydalanılmak istendiği ve hangi amaçla kullanılacağının yasal gerekçesinin belirtilmesi gerekmektedir. Yerleşim yeri adresi sorgulama servisi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca “Kamu kurumlarına ve Bankalara” açılabilmektedir. Başvuru yazısını lütfen posta ile gönderiniz, kargo ile isme değil kurum adresine gönderiniz. Bu başvuruda Kurumlar, ilgili yazışma adresi, telefon, faks ve mail adreslerini belirteceklerdir. Yapılan yazışmaların gizlilik dereceli olması nedeni ile gereken özenin gösterilmesi sağlanacaktır. 
2- Başvuru, kendi kurumları adına yapılacak olup diğer bir kurum adına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yazılım desteği veren firmalar başka kurum adına başvuruda bulunamazlar) Gerekli ön başvurunun yapılmasından sonra değerlendirilecek olup olumlu veya olumsuz olarak cevap verilecek olup işlem aşaması KPSv2 başvuru sisteminden takip edilebilecektir. Telefon ile iş takibi yapılmaması rica olunur.
3- Başvuru yazısında, yetkili kişilerin isim ve imzası eksik olan yazılar işleme alınmayacaktır. İkili Anlaşmayı imzalamaya yetkili kişiler Daire Başkanı veya üst düzey yetkili kişiler olacaktır.
4- 10/07/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5917 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 65’inci maddesinin 1’inci fıkrası “Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu için 2 kuruş olarak ve Bakanlık kayıtları esas alınmak sureti ile hesaplanır” şeklinde değişmiş olup Kimlik Paylaşımı Sisteminden ücretli faydalanan kurumların, 11/07/2009 tarihi itibari ile ücretlendirme işlemleri her bir sorgu için 2 kuruş üzerinden yapılacaktır. (Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı alınır.) (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki cetvellerde yer almayan kurumlar.)
5- Her kurumun sistemden alacağı servis hizmeti farklı olup sistemin kullanımında hangi bilgilerin alınmasına yetkili olunduğu imzalanan ikili anlaşmanın eki KPS web servislerinde yer almaktadır.
SİSTEMİN KULLANIM ESASLARI
Hizmet, kurumların Merkez teşkilatlarına verilecek olup ilgili kurumların taşra teşkilatlarına hizmetin dağıtımı kendi merkez teşkilatı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle; 
- Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer belediyelerin alt birimlerine kendi Belediye Başkanlıklarınca,
- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, halk eğitim müdürlükleri ve özel öğretim kurumlarına(Sürücü Kursları, Dil Kursları,vs), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce,
- Mal Müdürlüğü, Defterdarlık ve Vergi Dairelerine, Maliye Bakanlığınca,
- İlçe özel idarelerine, İl Özel İdareleri veya Kaymakamlıklarca,
- Tapu ve kadastro Müdürlüklerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce,
- İl sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık grup başkanlıkları, toplum sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarına, Sağlık Bakanlığınca, 
- Özel Hastane ve Tıp Merkezlerine, Genel Müdürlüğümüzce, 
- İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine, Karakollara, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 
- MüftülüklereDiyanet İşleri Başkanlığınca,
- İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, 
- Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Kara Yolları Genel Müdürlüğünce, 
- İl ve İlçe Telekom Müdürlüklerine, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünce, 
- Mahkemelere, Savcılıklara, Adalet Dairelerine ve İcra Dairelerine, Adalet Bakanlığınca, 
- Askeri Mahkeme ve Savcılıklara, Genel Müdürlüğümüzce ,Askeri Kurumlara Genel Kurmay Başkanlığınca,
- Askerlik Şubelerine, Milli Savunma Bakanlığınca,
- İlçe seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca,
- Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, Müze ve Kütüphanelere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca,
- Orman İşletmeleri ve Bölge Müdürlüklerine, Çevre ve Orman Bakanlığınca,
- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca, 
- Meteoroloji İstasyon Müdürlüklerine, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce, 
- Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatına (Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları), Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığınca,
- SGK İl Müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, 
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine, Valiliğince, 
- Çocuk Yuvalarına ve Huzurevlerine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce, 
- İl Dernekler Müdürlüklerine, Dernekler Dairesi Başkanlığınca,
- Fakültelere, Enstitülere ve Üniversite Hastanelerine, Üniversite Rektörlüklerince,
- Bankalara, Kendi Genel Müdürlüklerince,
- İl ve İlçe Jandarma Bölge Komutanlıkları ve Karakol Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığınca,
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü veya Valilik ve Kaymakamlıklarca, diğer kurumların taşra teşkilatlarına da aynı şekilde hizmet kendi Merkez teşkilatlarınca verilecek olup ilgili kurumların müracaatlarını kendi kurumlarına yapmaları gerekmektedir.
Kimlik Paylaşımı Sistemi ile ilgili gerekli açıklamalar burada bulunmaktadır.